اخبار روز

علوم شناختی در ساحت رسانه/مهندسی سیاسی چگونه نظم برقرار می‌کند؟

علوم شناختی در ساحت رسانه/مهندسی سیاسی چگونه نظم برقرار می‌کند؟

برنامه «ساعت بیست و چهار و یک دقیقه» که با همکاری خبرگزاری فارس و رادیو گفت و گو به روی آنتن می‌رود، با استفاده از تکنیک‌های علوم شناختی به گفتمان سازی بر مبنای تکنیک‌ها و شگردهای رسانه‌ای در حوزه شناختی می‌پردازد.