اخبار روز

ورود کمیسیون به برگزاری نشست با روسای مجلس و جمهور برای بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان

ورود کمیسیون به برگزاری نشست با روسای مجلس و جمهور برای بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از حضور رئیس جدید سازمان انتقال خون در نشست این کمیسیون خبر داد و کسری بودجه ای را دغدغه جدی این سازمان دانست و گفت: در این نشست مقرر شد با ارسال نامه آنی به رئیس جمهور درخواست کنیم که نشستی برای بررسی مسائل حوزه بهداشت و درمان داشته باشیم و همچنین نشست دیگری با حضور رئیس مجلس برای بررسی راهکارهای کاربردی به منظور حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان برگزار شود.

ورود کمیسیون به برگزاری نشست با روسای مجلس جمهور برای بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان

ورود کمیسیون به برگزاری نشست با روسای مجلس جمهور برای بررسی مشکلات حوزه بهداشت و درمان

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از حضور رئیس جدید سازمان انتقال خون در نشست این کمیسیون خبر داد و کسری بودجه ای را دغدغه جدی این سازمان دانست و گفت: در این نشست مقرر شد با ارسال نامه آنی به رئیس جمهور درخواست کنیم که نشستی برای بررسی مسائل حوزه بهداشت و درمان داشته باشیم و همچنین نشست دیگری با حضور رئیس مجلس برای بررسی راهکارهای کاربردی به منظور حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان برگزار شود.