آخرین اخبار

کمبود نیرو در آتش نشانی تهران جدی است

کمبود نیرو در آتش نشانی تهران جدی است

عضو شورای شهر تهران گفت: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در حوزه منابع انسانی کمبودهای جدی دارد و تعداد افراد شاغل در این سازمان به مراتب از ظرفیت منابع انسانی ساختار سازمانی آن کمتر است.